Export (az/ru)

Export (az/ru)

Экспорт

Когда учился в Стамбуле еще много лет назад, на уроках по макроэкономике нам объясняли, что экспорт занимают основное место в развитии экономики страны. 

Во времена Тургута Озала экономика Турции сделала очень большой шаг вперед. Главной задачей было развитие экспорта и возврат денег в страну из-за рубежа для вложение в производство. Для этого, в Турции убрали налоги на экспорт. Также от экспортной выручки не то, что не платили налог, но и экспортеры получали из бюджета небольшой процент компенсации. К тому, же если дальше эти деньги инвестировались в производственные проекты и сельское хозяйство, то освобождались от налогооблажения. Турки очень предприимчивы, они сразу же приступили к работе и быстро начали все экспортировать, привлекая валюту в страну, по ходу еще и получая дотацию. Так развивалась страна.

 


 

Eksport

az/ru — для русской версии переведите язык интерфейса на русский или нажмите на перевод

Uzun illər öncə Istanbulda təhsil alanda bizə makro ekonomikada eksportun çox əhəmiyyətli olduğunu deyirdilər.

Turqut Ozalın vaxtlarında Türkiyə inkşafda çox böyük sıçrayış etmişdi. Ən başlıca məqsəd isə eksportu genişləndirib, xaricdəki pulları ölkəyə qaytarmaq idi. Bunun üçün bütün eksportdan əldə olunmuş gəlirlər vergidən azad olunurdu. Həm də budcədən kompensasiya alırdılar. Bununla yanaşı bu pullar istehsal və kənd təsərrufatı proyektlərinə yatırılanda uzun müddət vergidən azad olurdular. Türklər çox zirəkdir, ona görə bu vəziyyətdən istifadə edərək, həm yaxşı pul qazandılar, həm də iqtisadiyyatı inkşaf etdirdilər. 

 

#rmblog #доброеутро #экономика